FR EN DE ES IT PT
+
Stufe 124
63 Mitglieder
Agride
Gründung: Seit 26.08.2017
Mitglieder
Name Klasse Stufe
Scarletto Iop 307 Gildenoberster
Babow Iop 288 Rechte Hand
Xiaofen-Liu Eliotrop 213 Rechte Hand
Babow-piege Sram 313 Schatzmeister
Xiaofey-Liu Osamodas 211 Schatzmeister
Unabom Pandawa 323 Beschützer
Eitrii Enutrof 316 Beschützer
Baalder Pandawa 301 Beschützer
Unarmor Feca 301 Beschützer
Miimir Eliotrop 296 Beschützer
Heimdaal Iop 293 Beschützer
Xiaoson-Liu Xelor 211 Handwerksmeister
Xiaojin-Liu Huppermage 212 Reservist
Xiaoyin-Liu Enutrof 198 Lakai
Xiaogao-Liu Ouginak 211 Wächter
Xiaohao-Liu Maskerador 211 Aufklärer
Xiaochang-Liu Halsabschneider 214 Spion
Xiaofang-Liu Steamer 212 Diplomat
Luchya Maskerador 285 Folterknecht
Yzaro Pandawa 245 Folterknecht
Makkaro Enutrof 235 Folterknecht
Tinyk Cra 229 Folterknecht
Levvy Eniripsa 228 Folterknecht
Misto Eliotrop 218 Folterknecht
Dartyz Sram 215 Folterknecht