By continuing to browse this website or by clicking on the X, you consent to the use of cookies that enable us to collect site-visit statistics and offer you videos, share buttons, personalized ads, and a chat feature. Learn more and set cookie preferences X

FR EN DE ES IT PT
Browse forums 
Ankama Trackers

Return after 10 Years (Powrót po 10 latach, albo coś koło tego)

By mamidlo - SUBSCRIBER - May 04, 2019, 15:14:43

Hi guys.
I played Dofus about 10 years ago on the Rosal server. I was one of the highest-ranking Feca, one of the best breeders, etc. Time passes, sentiment encourages me to return to the game, but ... So many changes have happened that I can not get any sense of it. Anyone willing to answer thousands biggrin of questions (preferably via e-mail)? Mostly Polish ...

Grałem w Dofus jakieś 10 lat temu, na serwerze Rosal. Byłem jednym z najwyższych rangą Feca, jednym z najlepszych hodowców smokoindyków itd. Czas mija, sentyment namawia do powrotu do gry, ale... Tyle zmian zaszło, że nijak sie w tym połapć nie mogę. Ktoś chętny do odpowiedzi na tysiące pytań (najlepiej via e-mail)? Najchętniej Polak...

If nobody answered, I will try to ask some of the most bothering questions instead of a thousand.
My best character, Feca level 193, transferred to the server Echo from the old Rosal after a 10-year break, has character points to spend. The character was once completely scrolled when it comes to statistics (everything at 101). Now I have to issue 960 character points and 1369 additional points. What do these points mean and how do they differ? Do the number of points reflect previous scrolling? Should I just spend these points and look for the scrolls again, and then reset the character? Please, let some Game Master speak authoritatively, because I would like to start - without a false start! And so I am still waiting for the tedious learning of new skills ...

Skoro nikt nie odpowiedział, to spróbuję zadać kilka najbardziej nurtujących mnie kwestii, zamiast tysiąca.
Moja najlepsza postać, Feca level 193, przeniesiona na server Echo z dawnego Rosal po 10 letniej przerwie, ma do wydania punkty. Postać była kiedyś całkowicie wyscrolowana, jeśli chodzi o statystyki (wszystko na 101). Teraz mam do wydania 960 character points i 1369 additional points. Co oznaczają te punkty i czym się różnią? Czy ilośc punktów odzwierciedla wcześniejsze scrolowanie? Czy mam po prostu wydać te punkty i szukać scrolli od nowa, a potem resetować postać? Proszę, niech jakiś Game Master się wypowie autorytatywnie, bo chciałbym już zacząć - bez falstartu! I tak wciąż czeka mnie żmudna nauka nowych skilli...

EDIT
I kind of explained the matter of additional points. In fact, thanks to them, I can raise all statistics to 100 before I use the basic points. It's just that to raise all 6 statistics to 100 I should use 800 points, and I have 1369. Can I use these other points and how? And is it possible to use additional points to raise statistics only to 99, so that after using powerfull scrolli (+2), raise them to 101?

Niby wyjaśniłem sprawę dodatkowych punktów. Faktycznie, dzięki nim mogę podnieść wszystkie statystyki do 100, zanim użyję punktów podstawowych. Tyle, że do podniesienia wszystkich 6 statystyk do 100 powinienem zużyć 800 pkt, a ja mam ich 1369. Czy i jak mogę użyć tych pozostałych punktów? I czy da się użyć dodatkowych punktów do podniesienia statystyk tylko do 99, aby po użyciu powerfull scrolli (+2) podnieść je do 101?
 

0 0
Reply
Respond to this thread